Az életjáradéki szerződés fogalma és szabályozása

Az életjáradéki szerződés alapján a szerződő fél az időskorú járadékos számára egy nagyobb meghatározott, vagy rendszeresen, havonta járó pénzösszeg megfizetésére köteles. A szerződés célja a jogosult igényeinek megfelelő létfenntartás biztosítása. Az életjáradéki szerződés során a kötelezett pénz kifizetést teljesít a megkötött szerződés alapján, melynek teljesülése garantált. Ellenkező esetben az életjáradéki szerződés megszűnik, az addig kifizetett pénzösszeg pedig a továbbiakban is az időskorú járadékost illeti meg, visszafizetési kötelezettség nélkül.

Az életjáradéki szerződés sajátos vonása a tartós jelleg, mert az a szerződő felek ellenkező kikötése hiányában a jogosult időskorú járadékos haláláig fennáll, és annak garantálása érdekében a járadék kifizetését nem csak a szerződő fél, hanem más is teljesítheti.
Életjáradéki szerződést jogi személyek (pl. Kft, Rt, alapítvány, stb.) is köthetnek, mivel a jogi személy a tagjai vagy az alkalmazottai útján ugyanúgy képes a szerződésből eredő kötelezettségeket teljesíteni, mint a magánszemély.

Az életjáradéki szerződés létrejötte

Az életjáradéki szerződést írásban kell megkötni, mivel ellenszolgáltatásként ingatlant ruház át az időskorú jogosult a kötelezettre, az ingatlan átruházási szerződés pedig csak írásban érvényes. Emellett szól az is, hogy a felek között fennálló anyagi kötelezettségek bizonyítása az írásbeliség hiányában nehézségbe ütközne.
Életjáradék esetén az időskorú szerződő meghatározott pénzösszegre jogosult rendszeresen vagy egy összegben, amit kombinálni is lehet (pl. egy nagyobb kezdő összeg után kisebb havi járadékok nyújtása), amiért cserébe köteles a holtig tartó haszonélvezet és a kizárólagos használati jog fenntartása mellett az ingatlan tulajdonjogának átruházására.

Ha az ingatlant az életjáradék fizetésére kötelezett bármilyen okból kifolyólag elidegeníti, az új tulajdonos köteles a szerződés szerinti eredeti feltételeket betartva azt tűrni, és az abban rögzített járadékok kifizetését az időskorú szerződő részére változatlanul, az eredeti életjáradéki szerződésnek megfelelően tovább folytatni.

Az életjáradék mértékének megállapítása természetesen közös megegyezés alapján történik, amihez fontos figyelembe venni:
– az időskorú járadékos személyes szükségleteit, életkorát és egészségi állapotát
– az átruházott ingatlan reális értékét
– a fizetésre kötelezett jövedelmi viszonyait
– valamint a kötelezett által vállalt egyéb szolgáltatásokat és azok értékét is.

Az életjáradéki szerződés megszüntetésére a szerződő felek közös megegyezéssel is jogosultak. Megszűnik az életjáradéki szerződés az időskorú járadékos halálával.

Galway Lite

Galway is a minimalist WordPress theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Galway will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Quick View Archive
Tagged